Politika ochranu súkromia a osobných údajov

1. Všeobecné informácie.

Prevádzkovateľom Servisu invisiospec.com je spoločnosť „Meringer Sp. z o.o.“ sídliaca na adrese: ul. Dobrzecka 95/8a, 62-800 Kalisz, Poľsko. Servis získava informácie o užívateľoch a o ich správaní nasledujúcimi spôsobmi:

Prostredníctvom informácií dobrovoľne uvedených vo formulároch.

Prostredníctvom údajov ukladaných na koncových zariadeniach užívateľov v súboroch cookies (tzv. “koláčiky”).

Prostredníctvom ukladania logov webového servera dodávateľom hostingových služieb – nazwa.pl, ktoré sú prevádzkované na adrese nazwa.pl.

2. Informácie vo formulároch.

Servis zhromažďuje informácie uvedené dobrovoľne užívateľom.

Servis okrem toho môže uložiť informácie o parametroch pripojenia (údaje o čase, IP adrese)

Údaje vo formulári nie sú sprístupňované tretím stranám, ibaže so súhlasom užívateľa.

Údaje uvedené vo formulári môžu predstavovať súbor potenciálnych zákazníkov, v takom prípade Prevádzkovateľ Servisu taký súbor registruje v registri vedenom Generálnym inšpektorom ochrany osobných údajov.

Údaje uvedené vo formulári sú spracovávané výhradne na potreby vyplývajúce z účelu konkrétneho formulára, napr. na potreby spracovania servisného hlásenia alebo kontaktu.

Údaje uvedené vo formulároch môžu byť odovzdané iným subjektom, ktoré technicky realizujú niektoré služby – predovšetkým sa to týka odovzdávania informácií o majiteľovi registrovanej domény subjektom, ktoré sú prevádzkovateľmi internetových domén, servisom obsluhujúcim platby alebo tiež iným subjektom, s ktorými Prevádzkovateľ Servisu v tomto rozsahu spolupracuje.

3. Informácie o súboroch cookies.

Servis využíva súbory cookies.

Súbory cookies (tzv. „koláčiky“) sú súbory s informačnými údajmi, predovšetkým sú to textové súbory, v ktorých sa uchovávajú informácie o koncovom zariadení Užívateľa Servisu a údaje zapísané v týchto súboroch využívajú webové stránky Servisu. Súbory cookies väčšinou obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Subjekt, ktorý na koncovom zariadení Užívateľa Servisu súbory cookies umiestňuje a má k nim prístup, je prevádzkovateľ Servisu.

Súbory cookies sa využívajú s cieľom:

vytvárať štatistiky, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom Užívatelia Servisu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšovať štruktúru a obsah týchto webových stránok;

udržiavať reláciu Užívateľa Servisu (po prihlásení), vďaka čomu Užívateľ nemusí na každej podstránke Servisu opätovne uvádzať svoje užívateľské meno a heslo;

určovať profil užívateľa s cieľom zobrazovať prispôsobené materiály reklamných sietí (servisov), predovšetkým pre reklamy Google AdWords.

V rámci Servisu sa používajú dva základné typy súborov cookies: „relačné” (session cookies) a „permanentné” (persistent cookies). „Relačné“ cookies – sú to dočasné súbory, ktoré sú na koncovom zariadení Užívateľa uložené iba dovtedy, kým sa Užívateľ neodhlási, kým nezatvorí webovú stránku, alebo kým nezatvorí aplikáciu (webový prehliadač). „Permanentné“ súbory cookies – sú na koncovom zariadení Užívateľa uložené určitý čas, ktorý je nadefinovaný v parametroch pre „permanentné“ súbory cookies, alebo až kým ich Užívateľ sám nevymaže.

Aplikácie na prehliadanie webových stránok (webové prehliadače) obyčajne predvolene súbory cookies povoľujú a povoľujú ich ukladanie na koncovom zariadení Užívateľa. Užívatelia Servisu si tieto nastavenia môžu sami zmeniť. Webové prehliadače umožňujú súbory cookies vymazať. Možné je aj nastavenie automatického blokovania súborov cookies. Podrobné informácie na túto tému nájdete v pomoci alebo užívateľskej príručke vášho webového prehliadača.

Obmedzenie používania súborov cookies môže vplývať na niektoré funkcie dostupné na webových stránkach Servisu.

Súbory cookies ukladané na koncovom zariadení Užívateľa Servisu môžu byť používané aj inými subjektmi, ktoré spolupracujú s prevádzkovateľom Servisu, ako sú napr. reklamné agentúry a partneri.

Odporúčame, aby si Užívatelia prečítali Politiky ochrany súkromia týchto firiem, a aby sa oboznámili s pravidlami používania súborov cookies používaných v štatistikách: Politika ochrany súkromia Google Analytics

Súbory cookies môžu využívať reklamné agentúry, hlavne spoločnosť Google, a to na zobrazovanie cielených reklám, tzn. reklám, ktoré sú prispôsobené spôsobu, akým Užívateľ používa Servis. Na tento účel môžu ukladať informácie o priebehu navigácie užívateľa alebo informácie o dĺžke otvorenia danej webovej stránky.

V rozsahu informácií o užívateľských preferenciách, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, Užívateľ môže prehliadať a upravovať informácie pochádzajúce a vyplývajúce zo súborov cookies, a to prostredníctvom nasledujúceho nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logy servera.

Informácie o niektorých akciách užívateľov sú logované (zapisované) na serverovej úrovni. Tieto údaje sú používané výhradne s cieľom spravovania servisu, ako aj s cieľom zaručenia čo najefektívnejšej obsluhy poskytovaných hostingových služieb.

Prehliadané zdroje sú identifikované na základe adries URL. Okrem toho môžu byť ukladané:

čas prijatia dotazu,

čas zaslania odpovede,

názov užívateľskej stanice – identifikácia sa realizuje prostredníctvom protokolu HTTP,

informácie o chybách, ktoré sa objavili počas realizácie transakcie HTTP,

URL adresa webovej stránky, ktorú Užívateľ navštívil predtým (refer link) – v prípade, ak užívateľ do Servisu prešiel prostredníctvom odkazu,

informácie o webovom prehliadači užívateľa,

informácie o IP adrese.

Vyššie uvedené údaje nie sú priraďované ku konkrétnym osobám, ktoré prehliadajú webovú stránku.

Vyššie uvedené údaje sa používajú výhrade na potreby správy servera.

5. Sprístupňovanie údajov.

Údaje môže byť sprístupnené tretím stranám výhradne v rozsahu stanovenom platnou legislatívou.

Údaje umožňujúce identifikovať fyzickú osobu sú sprístupňované výhrade so súhlasom danej osoby.

Prevádzkovateľ môže byť povinný udeliť informácie zhromaždené prostredníctvom Servisu oprávneným orgánom, na základe legitímnych (vydaných v súlade s platnou legislatívou) žiadostí, a to iba v rozsahu, ktoré tieto žiadosti vyžadujú.

6. Správa súborov cookies – ako v praxi vyjadriť súhlas a ako súhlas odvolať?

Ak užívateľ nechce prijímať súbory cookies, môže zmeniť nastavenia prehliadača. Varujeme, že v prípade zakázania obsluhy súborov cookies, ktoré nevyhnutne potrebujú procesy autorizácie, bezpečnosti, uchovávania užívateľských preferencií, tento zákaz môže sťažiť a v niektorých prípadov znemožniť používanie webových stránok.

ZAWARTOŚĆ STRONY ZAWIERA REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

STRONA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE LUB ZAJMUJĄCYCH SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH. WEJŚCIE NA STRONE MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE PO ZŁOŻENIU PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA:

OŚWIADCZAM, ŻE WYKONUJĘ ZAWÓD MEDYCZNY LUB ZAJMUJĘ SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH.